Ett växande samhälle

Företagande, Tyringe

Fabrikshistoria från Tyringe

fabrik

Industrialiseringen och uppkomsten av fabriker var en av de största bidragande anledningarna till att Tyringe växt sig till den storlek som den är idag. I mitten på 1700-talet bodde endast 25 personer på orten. Ett par hundra år senare under andra hälften av 1900-talet var statistiken uppe i över 6250.

Tyringe var en liten by som växte fram runt gästgivargården som låg i Finja Socken och nämndes i ett skötebrev redan år 1353 som tillhörde en väpnare vid namn Alexander Jensön. Faktum är att slaget vid Mjölkalånga skedde utanför Tyringe år 1318. Under 1600 talet var det endast fyra stycken hemman som i sin tur ägdes av kronobönder som utgjorde byn, dessa fick sedan under 1700 talet friköp på de gårdar de hade och blev istället så kallade skattebönder.

En stor hjälp till den industriella tillväxten var även då järnvägen drogs igenom byn år 1875 och Tyringe blev ett stationssamhälle. Detta möjliggjorde transport av både människor och av fabrikerna tillverkat gods till andra delar av Sverige och världen. Industrialiseringen omvandlade stora delar av Tyringes tidigare odlade mark till mark för de nybyggda fabrikerna.

Början på 1900 talet blev sedan Tyringe känd som en riktig kurort då Tyringe sanatorium, badanstalt och radiumkällan tillkom. Här byggdes också fler hotell, vilohem och pensionat i samband med detta. Drygt ett årtionde in på 1900-talet började även moderniseringen i form av byggnationen av vattenverk och  elkraftverk. Detta försåg snabbt byn med både ljus och vatten samt hjälpte fabrikerna hålla sig konkurrenskraftiga.

Bland de äldre företagen i byn hittar vi Skandinaviska Verktygsfabriken eller SVA som det kanske var mer känt som. Företaget förvärvades dock nyligen av företaget Mikroverktyg som fortsätter att bevara det historiska namnet SVA.

Andra fabriker som startades i byn var bland annat Skandinaviska Chuckfabriken som även den har överlevt in i moderna tider, om än med nytt namn och på ny ort. Idag är det företaget Fortiva som tagit över produktionen och här tillverkas förutom bland annat svarvchuckar även backskivor och skruvstycken men även ett stort sortiment inom svarvning, håltagning och fräsning.

Vad alla dessa fabricerande företag kommer behöva göra i framtiden för att hålla sig konkurrenskraftiga är dock inte riktigt lika enkelt att se. Idag ligger förbättringsfokus vid tillverkning istället på att samla in statistik och med det kunna göra stora effektivitetsförbättringar. Det hela har blivit en vetenskap med egna termer och förkortningar så som OEE eller TAK.

Informationen på denna sajten är i huvudsak hämtad från denna sidan.

Comments are disabled.